SHanson, kafe

Bazajskaja, 2a, Krasnojarsk
Базайская, 2а, Красноярск
  • +7 (391) 269-89-53

Contact Info

SHanson, kafe

Bazajskaja, 2a, Krasnojarsk

Categories

CAFE, PANCAKE HOUSE, DONUT SHOP